Aktualności

Nowe panele onkologiczne w ofercie Warsaw Genomics

2023-02-01_meta

Warsaw Genomics poszerza ofertę badań genetycznych o nowe panele oparte o profilowanie somatyczne. Wyniki testów pozwalają na zwiększenie szans przeżycia poprzez dobór i wdrożenie odpowiednich terapii celowanych, znalezienie podłoża molekularnego i genetycznego choroby nowotworowej, wdrożenie leków, których część jest finansowana przez NFZ w ramach programów lekowych. Nasze badania opierają się na kompleksowej analizie, w której składzie wchodzi zarówno wykrywanie mutacji jak i analiza zaburzeń genetycznych w tkance nowotworu.

Nasze badania opierają się na kompleksowej analizie nowotworu poprzez wykrywanie mutacji w genach dzięki analizie DNA i RNA. Ze względu na różne potrzeby pacjentów onkologicznych dotyczące badań genetycznych, nasze badania zostały podzielone na cztery panele:

  1. Kompleksowe profilowanie somatyczne: analiza DNA, RNA oraz HRD,
  2. Profilowanie somatyczne: analiza DNA oraz HRD,
  3. Profilowanie somatyczne: analiza DNA oraz RNA,
  4. Profilowanie somatyczne: analiza DNA.

W celu dokładnego zrozumienia molekularnego podłoża choroby nowotworowej niezbędne jest wykonanie testu, który zawiera w sobie informacje dotyczące pojawiających się w guzie nowotworowym mutacji somatycznych i germinalnych. W analizie DNA w panelach somatycznych oferujemy badanie wariantów w 523 genach, wykrytych w sekwencji DNA. Analiza uwidacznia zmiany w zakresie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP), krótkich insercji oraz delecji i zmienności liczby kopii DNA (CNV). Badanie ma zastosowanie w wielu typach nowotworów, w tym w raku jelita grubego, piersi, jajnika, przewodu pokarmowego, pęcherza, kości, czerniakach oraz mięsakach.

Testy somatyczne uwzględniające analizę RNA pozwalają na uzyskanie informacji o mutacjach wykrytych w 55 genach w sekwencji RNA. Niektóre zaburzenia związane ze zmianami nowotworowymi występują w postaci zmian epigenetycznych, zmian poziomu ekspresji genów oraz fuzji genów. Zaburzenia te nie są widoczne w sekwencjonowaniu DNA, z tego powodu wymagają analizy RNA. Badania fuzji RNA są szczególnie istotne w terapii celowanej w raku płuca oraz mięsakach.

Sama informacja o wykrytych mutacjach nie zawsze niesie ze sobą możliwość przygotowania jednoznacznego, istotnego klinicznie wyniku dla pacjenta. Dlatego też, w celu zaproponowania skuteczniejszego schematu terapii nowotworu, oferujemy przeprowadzenie analiz zaburzeń w genach - HRD, TMB, MSI:

HRD (ang. Homologous Recombination Deficiency) – zaburzenia genów rekombinacji homologicznej, wiążą się z uniemożliwieniem naprawy pęknięć dwuniciowego DNA za pomocą genów naprawy rekombinacji homologicznej (HRR) czyli m.in. BRCA1 oraz BRCA2. Analiza HRD umożliwia ocenę niestabilności genomu poprzez określenie: utraty heterozygotyczności (LOH), alleliczną nierównowagę telomeryczną (TAI) i abberacji chromosomowych na dużą skalę (LST). Wykonanie analizy HRD jest szczególnie istotne przed rozpoczęciem terapii inhibitorami PARP.

TMB (ang. Tumor Mutation Burden) – obciążenie mutacyjne guza. Analiza ta umożliwia dokładniejsze określenie w jakim stopniu pacjent skorzysta z immunoterapii. Przy jej użyciu określona zostaje liczba mutacji występujących w genomie guza.

MSI (ang. Microsatellite Instability) – markery niestabilności mikrosatelitarnej, wskazuje na pojawiające się niezgodności w liczbie powtórzeń i nukleotydów w regionach mikrosatelitarnych DNA. Niezgodności te wynikają z błędów replikacji DNA, powstających wskutek zaburzeń działanie genów naprawy z klasy MMR (MSH2, MLH1, PMS1, PMS2, MSH6, MSH3). Analiza MSI jest wskazana w wielu nowotworach, w tym w raku jelita grubego, raku endometrium.

Badania można zlecić na stronie Warsaw Genomics w zakładce Terapie celowane. Należy pamiętać, że decyzja o możliwości zastosowania danej terapii zależy od uwarunkowań klinicznych i decyzji lekarza prowadzącego. W celu dobrania odpowiedniego badania zachęcamy do skonsultowania się ze specjalistą w naszej Poradni.

Zmiana lokalizacji laboratorium Warsaw Genomics
Zakończenie działalności infolinii pomocowej Warsa...