POLITYKA PRYWATNOŚCI WARSAW GENOMICS

Oferując swoje usługi, „Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, kładzie szczególny nacisk na ochronę powierzonych jej przez Państwa danych. Przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z przedstawioną poniżej Polityką Prywatności, określającą zasady przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych. Polityka prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kiwerska 33A, 01-682 Warszawa (dalej jako: Warsaw Genomics).

Wszelkie pytania w zakresie Polityki Prywatności lub przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu danych proszę kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Warsaw Genomics przetwarza dane osobowe, w tym dane wrażliwie, w celu wykonania na podstawie:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1318),
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1638),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1219),
 • zgody Pacjenta (w odniesieniu do badań zlecanych bezpośrednio przez Pacjenta).
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
Realizacja usługi/zamówienia którego dokonałeś Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/usługi oraz przez czas niezbędny po jego zakończeniu.
Odpowiedź na Twoje pytanie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie oraz przez czas niezbędny po udzieleniu odpowiedzi.
Rozpoczęcia i zakończenia zainicjowanej przez Ciebie rejestracji konta na stronie internetowej Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy.
Realizacja testów SARS‑CoV‑2 na zlecenie stacji sanitarno-epidemiologicznej Art. 6 ust. 1 lit. d) i e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby oraz do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym [w dziedzinie zdrowia publicznego w związku z pandemią wirusa SARS‑CoV‑2]. Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania testu oraz przekazania wyniku badania.
Jako podmiot realizujący testy SARS‑CoV‑2 jesteśmy zobowiązani do przekazywania wyników tych testów do stacji sanitarno-epidemiologicznej Art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania testu oraz przekazania wyniku badania.
Będąc podmiotem leczniczym jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta Okres wynikający z przepisów prawa. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
Skontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, czy adresem e-mail, aby np. przedstawić Ci ofertę Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.
Podanie nam przez Ciebie numeru telefonu, czy adresu e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji, czy udzielenia usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.
Okres trwania akcji marketingowej
W celu wypełnienia zainicjowanego przez Ciebie procesu reklamacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora
Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO. Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora
Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania, w jakim są podawane.

Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Po zakończeniu wykonania Usługi, wyizolowany materiał genetyczny (DNA) może być przechowywany przez Warsaw Genomics w celu ponownego wykorzystania w przyszłości. W tym celu Uczestnik musi podpisać odpowiednią zgodę w Formularzu Świadomej Zgody (załącznik nr 2). W przypadku niewyrażenia zgody na takowe wykorzystanie, materiał genetyczny (DNA) zostanie zniszczony.

Po zakończeniu wykonania Usługi, wyizolowany materiał genetyczny (DNA) i dane medyczne mogą być przechowywane i anonimowo wykorzystane przez Warsaw Genomics w celach edukacyjnych i do badań naukowych, których celem jest określenie częstości występowania oraz znaczenia klinicznego chorobotwórczych mutacji w populacji polskiej. W tym celu Uczestnik musi podpisać odpowiednią zgodę w Formularzu Świadomej Zgody (załącznik nr 2). W przypadku niewyrażenia zgody na takowe wykorzystanie, materiał genetyczny (DNA) zostanie zniszczony.

Materiał biologiczny inny niż wskazany powyżej, po wykonaniu zleconych badań może być wykorzystany przez Warsaw Genomics do badań naukowych prowadzonych przez Warsaw Genomics.

Zgody, o których mowa powyżej, mogą być w każdej chwili wycofane.

Uprawnienia Uczestników

Każdy Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych
 3. usunięcia swoich danych osobowych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie danych osobowych Uczestnika z bazy danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl
 6. przenoszenia danych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Warsaw Genomics może powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których usług korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu oraz dostawcom usług kurierskich. Podmioty te mogą w celu wykonania usługi na rzecz Warsaw Genomics uzyskiwać dostęp do danych osobowych Uczestników. Warsaw Genomics zapewnia, że w takim przypadku, podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

Udostępnianie danych osobowych państwom trzecim

Gdy będzie to konieczne, Warsaw Genomics może przekazywać dane osobowe państwom trzecim, tj. znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Przed każdym takim przekazaniem, Warsaw Genomics zapewni stopień ochrony danych równoważny do tego, jaki obowiązuje w granicach EOG, zanim dane zostaną przekazane, w szczególności poprzez:

 1. upewnienie się, że podmiot któremu dane przekazuje, ma siedzibę w państwie, dla którego została wydana przez Komisję Europejską decyzja potwierdzająca, że państwo to zapewnia odpowiedni stopień ochrony,
 2. zawarcie z danym podmiotem umowę zawierającą tzw. standardowe klauzule umowne ustalone przez Komisję Europejską,
 3. poinformowanie osób, których dane dotyczą, o zamiarze takiego przekazania.

Polityka bezpieczeństwa

Danych osobowe Uczestników, w tym dane wrażliwe, przechowywane są z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa mających na celu zabezpieczenie ich przed nieprawomocnym ujawnieniem osobom do tego nieupoważnionym.

Zmiany

Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.badamygeny.pl oraz www.warsawgenomics.pl