REGULAMIN
Serwisu internetowego warsawgenomics.pl
(Regulamin)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pod nazwą „warsawgenomics.pl” (Serwis), przez Lekarza, Pacjenta/Opiekuna oraz zasady realizacji za jej pośrednictwem laboratoryjnej usługi medycznej przez Warsaw Genomics na rzecz Pacjenta.
 2. Operatorem Serwisu i usługodawcą jest podmiot diagnostyczno-leczniczy Nr Z-178028-20150909 „Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554477, REGON 361337464, NIP 7010479232 (dalej w skrócie „Warsaw Genomics”).
 3. Pacjentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba nieletnia lub znajdującą się od opieką prawną (dalej „Podopieczny”) może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem osoby fizycznej sprawującej nad nim opiekę prawną (dalej „Opiekun”), która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje, na rzecz Podopiecznego, dostęp do Usługi.
 4. Lekarz, osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, która przez akceptację Regulaminu, uzyskuje prawo do zlecenia testu na rzecz Pacjenta.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Pacjent/opiekun oraz Lekarz aby korzystać z Serwisu musi:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. korzystać z przeglądarki internetowej,
  3. mieć aktywne konto e-mail zarejestrowane na jego prawdziwe dane.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, Polityki Cookies, stanowiącej integralną część Regulaminu, w aktualnym brzmieniu.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Pacjent /Opiekun oraz Lekarz:
  1. zapoznał się z jego treścią oraz treścią Polityki Prywatności, Polityki Cookies
  2. wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  3. wprowadza dane osobowe, które są zgodne z prawdą, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania - zakaz posługiwania się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi identyfikacyjnymi,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy i realizacji Usługi oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 4. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „Akceptuję Regulamin”.
 5. Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.
 6. Warsaw Genomics uprawniona jest do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Warsaw Genomics zobowiązana jest do poinformowania Pacjenta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia poinformowania Pacjenta, o ile Pacjent w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Pacjent może zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Pacjenta zgody na wprowadzone zmiany.
 9. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego aktualnej treści możliwy jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku o nazwie „Regulamin".
 10. Pacjent zobowiązany jest do uaktualnienia danych teleadresowych, wprowadzonych podczas procesu zlecania testu, w przypadku, gdy doszło do ich zmiany. Informację o niezbędnych aktualizacjach należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku aktualizacji danych ponosi Pacjent.

§3 OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dokonywanie zmian, zniekształcanie lub uszkadzanie Serwisu, dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu, w szczególności treści o charakterze bezprawnym.
 4. Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do usuwania treści o charakterze bezprawnym.

§4 USŁUGA

 1. W ramach Serwisu Pacjent może skorzystać z laboratoryjnej usługi medycznej polegającej na wykonaniu testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2.
 2. Szczegółowy zakres Usługi to:
  1. wykonanie testu molekularnego metodą RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2,
  2. Przekazanie w formie elektronicznej, wyniku autoryzowanego przez uprawnionych diagnostów medycznych.

§5 PRZEDMIOT WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie na rzecz Pacjenta Usługi, opisanej w § 4.
 2. Usługa zostanie wykonana w ciągu 24 godzin od dostarczenia wymazu kwalifikującego się do przeprowadzenia testu.
 3. Umowę uznaje się za zawartą, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Placówka zlecająca /Lekarz prawidłowo wypełnił formularz zlecenia testu, dostępny w zakładce „Zlecam test SARS‑CoV‑2”.
  2. Placówka zlecająca /Lekarz wydrukował, podpisał, uzyskał podpis pacjenta i przesłał wraz z pobranym wymazem do Warsaw Genomics Formularz Świadomej Zgody, który jest przesłany na podany w procesie rejestracyjnym adres email. W przypadku, gdy lekarz wypełnia formularz, konieczne jest podpisanie formularza przez Pacjenta i Lekarza.
  3. c. Osoba badana spełnia jedno lub więcej niżej wymienionych kryteriów:
   1. Miała bliski (<2m przez 15 min.) lub bezpośredni (twarzą w twarz <1m) kontakt z osobą zakażoną
   2. Prezentuje objawy COVID‑19: gorączka >38°C z kaszlem i/lub dusznością
   3. Test jest wykonywany jako kolejny test po wcześniejszym wyniku pozytywnym
  4. Pobrany od pacjenta wymaz nadaje się do przeprowadzenia testu.
  Niespełnienie któregokolwiek z powyższych punktów uniemożliwia zawarcie Umowy.
 4. Umowa zostaje wykonana z chwilą zawiadomienie Pacjenta/Opiekuna o dostępności wyniku. Wynik badania zostanie przesłany Placówce/Lekarzowi w formie elektronicznej.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Pacjenta w związku z zastrzeżeniami co do funkcjonowania Serwisu bądź świadczonej za jego pośrednictwem Usługi powinna zostać przesłana do Warsaw Genomics w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.], w nieprzekraczalnym terminie [14] dni od dnia świadczenia usługi i określać:
  1. dane Pacjenta umożliwiające kontakt z nim,
  2. zarzuty wraz z ich uzasadnieniem,
  3. ewentualnie żądany przez Pacjenta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Reklamacje złożone w innej formie lub w innym terminie, niż określone w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Warsaw Genomics zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Warsaw Genomics a przez podmioty, za które nie ponosi odpowiedzialności, bądź które działają na jego rzecz jako podwykonawcy, Warsaw Genomics przesyła Pacjentowi w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, a czas rozpatrzenia reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 4. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Pacjenta, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się do wymagań Regulaminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Pacjentowi w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte, za zgodą Pacjenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Warsaw Genomics zwróci Pacjentowi dokonaną płatność w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia odstąpienia od Umowy, przesłanego na adres Warsaw Genomics.
 4. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługuje Pacjentowi wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 5. Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdyby zmiana obowiązujących przepisów lub ich interpretacji uniemożliwiła lub znacznie utrudniła prowadzenie działalności wynikającej z Regulaminu.

§8 PRAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz innych przepisów z zakresu ochrony intelektualnej.
 2. Niedozwolone jest utrwalanie, przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bez zgody Warsaw Genomics.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Warsaw Genomics powinny być przesłane listem poleconym na adres 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5a lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Pacjenta na piśmie i przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny Pacjenta lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazanym podczas składania zamówienia na stronie www.warsawgenomics.pl
 3. Serwis oraz świadczona za jego pośrednictwem Usługa podlegają przepisom prawa polskiego.
 4. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.