REGULAMIN
Serwisu internetowego warsawgenomics.pl
(Regulamin)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pod nazwą „warsawgenomics.pl” (dalej „Serwis”), przez Lekarza, Pacjenta/Opiekuna, Placówkę Zlecającą, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz zasady realizacji za jej pośrednictwem laboratoryjnej Usługi, o której mowa w §4 Regulaminu przez Warsaw Genomics na rzecz Pacjenta lub Podopiecznego.
 2. Operatorem Serwisu i usługodawcą jest podmiot diagnostyczno-leczniczy Nr Z‑178028‑20150909 „Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Łowicka 35, 02‑502 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554477, REGON 361337464, NIP 7010479232 (dalej „Warsaw Genomics”).
 3. Pacjentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba nieletnia lub znajdującą się od opieką prawną (dalej „Podopieczny”) może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem osoby fizycznej sprawującej nad nim opiekę prawną (dalej „Opiekun”), która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje, na rzecz Podopiecznego, dostęp do Usługi.
 4. Lekarz to osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, która przez akceptację Regulaminu, uzyskuje prawo do zlecenia badania na rzecz Pacjenta.
 5. Placówka Zlecająca to prywatna lub publiczna jednostka świadcząca usługi medyczne, która przez akceptację Regulaminu, uzyskuje prawo do zlecenia badania na rzecz Pacjenta.
 6. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna to jednostka sprawująca nadzór sanitarny w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przez akceptację Regulaminu, uzyskuje prawo do zlecenia testu w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 2) lit. a. i c. na rzecz Pacjenta.
 7. Placówka zlecająca – Placówka Zlecająca lub Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 8. Zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych osób badanych, których wyniki są udostępniane poprzez Serwis, w tym powierzenie przetwarzania tych danych osobowych podmiotom, przy pomocy których realizowana będzie usługa wykonania badania w kierunku koronawirusa SARS‑CoV‑2, zawiera Polityka prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Pacjent/opiekun, Placówka Zlecająca lub Lekarz aby korzystać z Serwisu musi:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. korzystać z przeglądarki internetowej,
  3. w przypadku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - mieć dostęp do systemu EWP lub do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID 19, w którym zleciła badanie lub badania i wybrała Laboratorium Warsaw Genomics jako miejsce wykonania badania,
  4. mieć aktywne konto e-mail zarejestrowane na jego prawdziwe dane.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies, stanowiących integralną część Regulaminu, w aktualnym brzmieniu.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Pacjent/Opiekun, osoba upoważniona do zlecenia badania przez Placówkę Zlecającą lub Lekarz:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym treścią Polityki Prywatności i Polityki Cookies,
  2. wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  3. wprowadza dane osobowe, które są zgodne z prawdą, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości tj. paszport, dowód osobisty, numer telefonu oraz adres zamieszkania Pacjenta/Podopiecznego - niedopuszczalne jest posługiwanie się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi identyfikacyjnymi,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/Opiekuna w celu zawarcia Umowy i realizacji Usługi oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  5. w przypadku wybrania Usługi polegającej na wykonaniu testu antygenowego na koronawirusa SARS‑CoV‑2 - wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych Pacjenta/Podopiecznego/Opiekuna przez przewoźnika dostarczającego zestaw pobraniowy oraz odbierającego próbkę do celów wykonania Testu firmie iTaxi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz kierowcy wykonującemu taką usługę przewozową.
 4. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „Akceptuję Regulamin”.
 5. Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu i wykonania Usługi.
 6. Warsaw Genomics uprawniona jest do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Warsaw Genomics zobowiązana jest do poinformowania Pacjenta/Opiekuna/Placówki Zlecającej o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia poinformowania Pacjenta/Opiekuna/Placówki Zlecającej, o ile Pacjent/Opiekun/Placówka Zlecająca w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Pacjent może zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Pacjenta/Opiekuna/Placówkę Zlecającą zgody na wprowadzone zmiany.
 9. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego aktualnej treści możliwy jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku o nazwie „Regulamin"
 10. Pacjent/Opiekun/Placówka Zlecająca zobowiązany jest do uaktualnienia danych teleadresowych, wprowadzonych podczas procesu zlecania badania, w przypadku, gdy doszło do ich zmiany. Informację o niezbędnych aktualizacjach należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku aktualizacji danych ponosi Pacjent/Opiekun/Placówka Zlecająca.

§3 OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dokonywanie zmian, zniekształcanie lub uszkadzanie Serwisu, dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu, w szczególności treści o charakterze bezprawnym.
 4. Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do usuwania treści o charakterze bezprawnym.

§4 USŁUGA

 1. W ramach Serwisu Pacjent/Opiekun, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Placówka Zlecająca lub Lekarz może zlecić wykonanie wybranego testu genetycznego lub realizację testu w kierunku koronawirusa SARS‑CoV‑2 na rzecz Pacjenta („Usługa”).
 2. Szczegółowy zakres Usługi to:
  1. w przypadku zlecenia wybranego testu genetycznego:
   1. wykonanie testu genetycznego
   2. przekazanie w formie elektronicznej lub pocztą wyniku testu, autoryzowanego przez uprawnionych diagnostów medycznych.
  2. w przypadku zlecenia testu w kierunku koronawirusa SARS‑CoV‑2:
   1. wykonanie testu molekularnego RT‑PCR ma obecność koronawirusa SARS‑CoV‑2 lub
   2. wykonanie badania przeciwciał przeciw SARS‑CoV‑2, lub
   3. wykonanie badania testem antygenowym na obecność koronawirusa SARS‑CoV‑2 przez wykwalifikowany personel medyczny lub połączonej z konsultacją medyczną,
   4. przekazanie, w formie elektronicznej, wyniku autoryzowanego przez uprawnionych diagnostów medycznych.
 3. Konsultacja medyczna dla celów niniejszego Regulaminu rozumiana jest jako przeprowadzenie z Pacjentem procesu wykonania testu antygenowego wraz z omówieniem otrzymanego wyniku i jest przeprowadzona w formie elektronicznej z wykwalifikowanym konsultantem, tj. diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem („konsultacja medyczna”).
 4. Na wniosek Pacjenta/Opiekuna złożony w toku procedury zakupu Usługi, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. b. lub lit. c., Warsaw Genomics dostarcza Pacjentowi/Opiekunowi przesyłkę z testem na przeciwciała lub testem antygenowym dla celów wykonania danej Usługi. Przesyłka jest dostarczana Pacjentowi/Opiekunowi kurierem na adres pobytu wskazany przez Pacjenta/Opiekuna. Zestaw do celów wykonania Usługi, o której mowa powyżej może także być dostarczony do Pacjenta/Opiekuna przez przewoźnika wybranego przez Warsaw Genomics. Pacjent/Opiekun może także oddać wymaz celów wykonania Usługi, o której mowa powyżej w dedykowanym punkcie, gdzie zostanie on pobrany przez wykwalifikowany personel medyczny.
 5. W przypadku usługi obejmującej wykonanie testu na koronawirusa, o której mowa w ust. 2 lit. c. z usługą konsultacji medycznej, wykonany test antygenowy nie jest dostarczany do laboratorium Warsaw Genomics, a Pacjent/Opiekun zobowiązany jest przekazać wynik testu Warsaw Genomics, w sposób określony w instrukcji dołączonej do testu, celem przeprowadzenia konsultacji medycznej, o której mowa w ust. 3.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin i zlecając wykonanie Usługi Pacjent/Opiekun przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
  1. wyniki testów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a i c na koronawirusa SARS‑CoV‑2 są także raportowane przez Warsaw Genomics do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID) według miejsca pobytu Pacjenta/ Podopiecznego, nie rzadziej niż raz dziennie,
  2. na podstawie informacji przekazanych w raportach, o których mowa w lit. a, jeżeli wynik testu jest pozytywny, SANEPID podejmuje stosowne, przewidziane prawem kroki w stosunku do osób zarażonych wirusem SARS‑CoV‑2.

§5 WYNIKI

 1. W celu uzyskania dostępu do wyniku badania zrealizowanego w ramach świadczenia Usługi, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 1) konieczne jest podanie numeru badania oraz numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości pacjenta.
 2. W celu uzyskania dostępu do wyniku badania zrealizowanego w ramach świadczenia Usługi, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 2) konieczne jest:
  1. w przypadku testu na SARS‑CoV‑2 zleconego przez system EWP lub Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID‑19: podanie numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości pacjenta i unikalnego numeru ID zlecenia, dostępnego wyłącznie w systemie EWP lub w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID‑19. Dostęp do systemu EWP lub do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID‑19 jest wydawany uprawnionym usługobiorcom zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać unikalnego numeru ID zlecenia z systemu EWP i numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości pacjenta osobom nieuprawnionym i należycie zabezpieczać je przed przypadkowym ujawnieniem, utratą lub modyfikacją;
  2. w przypadku testu na SARS‑CoV‑2 zleconego na stronie Warsaw Genomics podanie numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości pacjenta i numer zlecenia przesłanego na adres e-mail w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zlecenia.

§6 PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie na rzecz Pacjenta lub Podopiecznego Usługi, opisanej w §4.
 2. Usługa wykonania testu RT‑PCR w kierunku zakażenia SARS‑CoV‑2 zostanie wykonana w ciągu 24 godzin od dostarczenia materiału kwalifikującego się do przeprowadzenia testu.
 3. Usługa wykonania testu przeciwciał przeciw SARS‑CoV‑2 zostanie wykonana w ciągu 72 godzin od dostarczenia materiału kwalifikującego się do przeprowadzenia badania.
 4. Usługa wykonania testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS‑CoV‑2 zostanie wykonana w ciągu 1 godziny od momentu pobrania materiału do badania.
 5. W przypadku pozostałych testów genetycznych Usługa zostanie wykonana w czasie określonym na dedykowanej dla danego testu stronie w serwisie https://warsawgenomics.pl, liczonym od dostarczenia materiału kwalifikującego się do przeprowadzenia badania.
 6. Umowę uznaje się za zawartą, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Pacjent/ Opiekun/ osoba upoważniona przez Placówkę Zlecającą/Lekarz prawidłowo wypełnił formularz zlecenia testu, dostępny dla testów na koronawirusa SARS‑CoV‑2 w zakładce https://warsawgenomics.pl/zlecam-test-sars, dla pozostałych badań na stronie https://warsawgenomics.pl/zlecam-test lub na stronie dedykowanej dla pracodawcy,
  2. W przypadku testów genetycznych innych niż test na koronawirusa SARS‑CoV‑2 Pacjent/Opiekun/osoba upoważniona przez Placówkę Zlecającą /Lekarz wydrukował, podpisał i przesłał Warsaw Genomics formularz skierowania na badanie, który jest przesłany na podany w procesie rejestracyjnym adres email. W przypadku, gdy test genetyczny zleca Lekarz lub osoba upoważniona przez Placówkę Zlecającą, konieczne jest podpisanie formularza także przez Pacjenta/Opiekuna,
  3. W przypadku badań płatnych przez Pacjenta, Pacjent/Opiekun dokonał płatności za Usługę, zgodnie z otrzymaną drogą elektroniczną fakturą profoma,
  4. Pobrany od Pacjenta materiał nadaje się z przyczyn technologicznych do przeprowadzenia badania.
  Niespełnienie któregokolwiek z powyższych punktów uniemożliwia zawarcie i wykonanie Umowy.
 7. Szczegóły wykonania badania znajdują się na stronie Serwisu w zakładce „Nasze testy”.
 8. Umowa zostaje wykonana z chwilą zawiadomienia Placówki Zlecającej, Lekarza lub Pacjenta/Opiekuna o dostępności wyniku.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Pacjenta, Lekarza lub Placówki Zlecającej związku z zastrzeżeniami co do funkcjonowania Serwisu bądź świadczonej za jego pośrednictwem Usługi powinna zostać przesłana do Warsaw Genomics w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia świadczenia Usługi i określać:
  1. dane Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Zlecającej, umożliwiające kontakt,
  2. zarzuty wraz z ich uzasadnieniem,
  3. ewentualnie żądany przez Pacjenta, Lekarza lub Placówkę Zlecającą sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Reklamacje złożone w innej formie lub w innym terminie, niż określone w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Warsaw Genomics zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Warsaw Genomics przez podmioty, za które Warsaw Genomics nie ponosi odpowiedzialności, bądź które działają na jego rzecz jako podwykonawcy, Warsaw Genomics przesyła Pacjentowi/Opiekunowi, Lekarzowi lub Placówce Zlecającej, w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, a czas rozpatrzenia reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 4. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Pacjenta, zgłaszającego Lekarza lub Placówki Zlecającej, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się do wymagań Regulaminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

§8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Pacjentowi/Opiekunowi, Lekarzowi lub Placówce Zlecającej w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, a w przypadku zlecenia Testu - przed dostarczeniem do Warsaw Genomics wymazu lub przed oddaniem wymazu w dedykowanym punkcie pobrań lub odebraniem przesyłki z Testem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte, za zgodą Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Zlecającej, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Warsaw Genomics zwróci Pacjentowi, Lekarzowi, Placówce Zlecającej dokonaną płatność w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia odstąpienia od Umowy, przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeśli Usługa została zlecona na warunkach odpłatności.
 4. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługuje Pacjentowi/Opiekunowi/Lekarzowi lub Placówce Zlecającej wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 5. Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdyby zmiana obowiązujących przepisów lub ich interpretacji uniemożliwiła lub znacznie utrudniła prowadzenie działalności wynikającej z Regulaminu.

§9 ZWROTY

 1. Pacjent/Opiekun mogą zwrócić do Warsaw Genomics zamówione w Serwisie i niewykorzystane Testy na koronawirusa SARS‑CoV‑2, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Testy mogą zostać zwrócone pod warunkiem, że nie zostały wykorzystane i znajdują się w nieuszkodzonym opakowaniu.
 3. W celu zwrotu testu i otrzymania zwrotu zapłaconej ceny należy odesłać niewykorzystany test, na własny koszt na adres:
  BPNT ‑ Warsaw Genomics
  ul. Żurawia 71 pok. 4.19
  15‑540 Białystok
  Zwracany test powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, w sposób zapobiegający jego uszkodzeniom w trakcie transportu.
 4. W przypadku, gdy materiał do wykonania badania został przekazany do laboratorium Warsaw Genomics zwrot testu i uiszczonej ceny za badanie nie jest możliwy.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.) oraz z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t. jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1386 z późn. zm.) oraz innych przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej.
 2. Niedozwolone jest utrwalanie, przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bez zgody Warsaw Genomics.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Warsaw Genomics powinny być przesłane listem poleconym na adres 02‑502 Warszawa, ul. Łowicka 35, lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Zlecającej na piśmie i przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Zlecającej lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazanym podczas składania zamówienia na stronie https://warsawgenomics.pl
 3. Serwis oraz świadczona za jego pośrednictwem Usługa podlegają przepisom prawa polskiego.
 4. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 5. Usługi są realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
  1. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,
  2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych,
  3. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne,
  4. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami,
  5. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  6. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  7. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  8. ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 6. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z funkcjonowaniem Serwisu kierowane będą do Warsaw Genomics na piśmie i przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Warsaw Genomics dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu jednak nie może zapewnić i zagwarantować, że Serwis lub którakolwiek z jego funkcji będą dostępne nieprzerwanie oraz że będą wolne od jakichkolwiek błędów. Serwis może być czasowo niedostępny ze względu na konserwację dokonywaną przez Warsaw Genomics lub dostawców zewnętrznych bądź z innych przyczyn pozostających poza kontrolą Warsaw Genomics.