REGULAMIN
Serwisu internetowego warsawgenomics.pl
(Regulamin)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pod nazwą „warsawgenomics.pl” (Serwis), przez Lekarza, Pacjenta/Opiekuna, Placówkę Medyczną, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz zasady realizacji za jej pośrednictwem laboratoryjnej usługi medycznej przez Warsaw Genomics na rzecz Pacjenta.
 2. Operatorem Serwisu i usługodawcą jest podmiot diagnostyczno-leczniczy Nr Z‑178028‑20150909 „Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Kiwerska 33A, 01‑682 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554477, REGON 361337464, NIP 7010479232,(dalej w skrócie „Warsaw Genomics”).
 3. Pacjentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba nieletnia lub znajdującą się od opieką prawną (dalej „Podopieczny”) może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem osoby fizycznej sprawującej nad nim opiekę prawną (dalej „Opiekun”), która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje, na rzecz Podopiecznego, dostęp do Usługi.
 4. Lekarz to osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, która przez akceptację Regulaminu, uzyskuje prawo do zlecenia testu na rzecz Pacjenta.
 5. Placówka Medyczna to prywatna lub publiczna jednostka świadcząca usługi medyczne, która przez akceptację Regulaminu, uzyskuje prawo do zlecenia testu na rzecz Pacjenta.
 6. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna to jednostka sprawująca nadzór sanitarny w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przez akceptację Regulaminu, uzyskuje prawo do zlecenia testu na rzecz Pacjenta.
 7. Placówka zlecająca – Placówka Medyczna lub Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Pacjent/opiekun, Placówka Medyczna lub Lekarz aby korzystać z Serwisu musi:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. korzystać z przeglądarki internetowej,
  3. mieć aktywne konto e-mail zarejestrowane na jego prawdziwe dane.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, Polityki Cookies, stanowiącej integralną część Regulaminu, w aktualnym brzmieniu.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Pacjent/Opiekun, osoba upoważniona do zlecenia badania przez Placówkę Medyczną lub Lekarz:
  1. zapoznał się z jego treścią oraz treścią Polityki Prywatności, Polityki Cookies,
  2. wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  3. wprowadza dane osobowe, które są zgodne z prawdą, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości tj. paszport, dowód osobisty, numer telefonu oraz adres zamieszkania Pacjenta - niedopuszczalne jest posługiwanie się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi identyfikacyjnymi,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/Opiekuna w celu zawarcia Umowy i realizacji Usługi oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  5. W przypadku wybrania Usługi polegającej na wykonaniu testu na koronawirusa SARS‑CoV‑2 („Test”) - wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestnika/Podopiecznego/Opiekuna przez przewoźnika dostarczającego zestaw pobraniowy oraz odbierającego próbkę do celów wykonania Testu firmie iTaxi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz kierowcy wykonującemu taką usługę przewozową.
 4. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „Akceptuję Regulamin”.
 5. Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu i wykonania Usługi.
 6. Warsaw Genomics uprawniona jest do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Warsaw Genomics zobowiązana jest do poinformowania Pacjenta/Opiekuna/Placówki Medycznej o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia poinformowania Pacjenta/Opiekuna/Placówki Medycznej, o ile Pacjent Opiekuna/Placówka Medyczna w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Pacjent może zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Pacjenta zgody na wprowadzone zmiany.
 9. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego aktualnej treści możliwy jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku o nazwie „Regulamin"
 10. Pacjent/Opiekun/Placówka Medyczna zobowiązany jest do uaktualnienia danych teleadresowych, wprowadzonych podczas procesu zlecania testu, w przypadku, gdy doszło do ich zmiany. Informację o niezbędnych aktualizacjach należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku aktualizacji danych ponosi Pacjent.

§3 OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dokonywanie zmian, zniekształcanie lub uszkadzanie Serwisu, dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu, w szczególności treści o charakterze bezprawnym.
 4. Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do usuwania treści o charakterze bezprawnym.

§4 USŁUGA

 1. W ramach Serwisu Pacjent, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Placówka Medyczna lub Lekarz może skorzystać z laboratoryjnej usługi medycznej polegającej na wykonaniu wybranego testu genetycznego lub wykonaniu usługi medycznej polegającej na realizacji testu w kierunku koronawirusa SARS‑CoV‑2 na rzecz Pacjenta („Usługi”).
 2. Szczegółowy zakres Usługi to:
  1. w przypadku zlecenia wybranego testu genetycznego:
   1. Laboratoryjnej usługi polegającej na wykonaniu testu genetycznego
   2. Przekazanie w formie elektronicznej lub pocztą wyniku autoryzowanego przez uprawnionych diagnostów medycznych.
  2. w przypadku zlecenia testu w kierunku koronawirusa SARS‑CoV‑2:
   1. Laboratoryjnej usługi polegającej na wykonaniu testu molekularnego RT‑PCR ma obecność koronawirusa SARS‑CoV‑2 lub
   2. Laboratoryjnej usługi polegającej na badaniu przeciwciał przeciw SARS‑CoV‑2 lub
   3. Usługi polegającej na badaniu testem antygenowym na obecność koronawirusa SARS‑CoV‑2 wykonanym przez wykwalifikowany personel medyczny lub połączonej z konsultacją medyczną („Testy”),
   4. Przekazanie w formie elektronicznej wyniku autoryzowanego przez uprawnionych diagnostów medycznych.
 3. Konsultacja medyczna dla celów niniejszego Regulaminu rozumiana jest jako przeprowadzenie z Pacjentem przez proces wykonania testu antygenowego wraz z omówieniem otrzymanego wyniku i jest przeprowadzona w formie elektronicznej z wykwalifikowanym konsultantem, tj. diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem („konsultacja medyczna”).
 4. Na wniosek Uczestnika/Opiekuna złożony w toku procedury zakupu badania Warsaw Genomics dostarcza Uczestnikowi/Opiekunowi przesyłkę z testem na przeciwciała lub testem antygenowym dla celów wykonania usługi Test na koronawirusa SARS‑CoV‑2. Przesyłka jest dostarczana Uczestnikowi/Opiekunowi kurierem na adres pobytu wskazany przez Uczestnika/Opiekuna. Zestaw do celów wykonania usługi Test na koronawirusa SARS‑CoV‑2 może także być dostarczony do Uczestnika/Opiekuna przez przewoźnika wybranego przez Warsaw Genomics.Uczestnik/Opiekun może także oddać wymaz do zakupionego Testu w dedykowanym punkcie, gdzie zostanie on pobrany przez wykwalifikowany personel medyczny.
 5. W przypadku usługi obejmującej wykonanie testu na koronawirusa, o której mowa w ust. 2 lit. e z usługą konsultacji medycznej wykonany test antygenowy nie jest dostarczany do laboratorium Warsaw Genomics, a Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest przekazać wynik testu Warsaw Genomics, w sposób określony w instrukcji dołączonej do testu, celem przeprowadzenia konsultacji medycznej, o której mowa w ust. 3.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin i zlecając wykonanie Testu Uczestnik/Opiekun przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
  1. Wyniki Testów, o których mowa w ust. 2.2. lit. c i e na koronawirusa SARS‑CoV‑2 są także raportowane przez Warsaw Genomics do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej według miejsca pobytu Uczestnika/Pacjenta (SANEPID), nie rzadziej niż raz dziennie,
  2. Na podstawie informacji przekazanych w raportach, o których mowa w lit. a, jeżeli wynik Testu jest pozytywny, SANEPID podejmuje stosowne, przewidziane prawem kroki w stosunku do osób zarażonych wirusem SARS‑CoV‑2.

§5 PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie na rzecz Pacjenta Usługi, opisanej w §4.
 2. Usługa wykonania testu RT‑PCR w kierunku zakażenia SARS‑CoV‑2 zostanie wykonana w ciągu 24 godzin od dostarczenia materiału kwalifikującego się do przeprowadzenia testu.
 3. Usługa wykonania testu przeciwciał przeciw SARS‑CoV‑2 zostanie wykonana w ciągu 72 godzin od dostarczenia materiału kwalifikującego się do przeprowadzenia badania.
 4. Usługa wykonania testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS‑CoV‑2 zostanie wykonana w ciągu 1 godziny od momentu pobrania materiału do badania.
 5. W przypadku pozostałych testów genetycznych Usługa zostanie wykonana w czasie określonym na dedykowanej dla danego testu stronie w serwisie www.warsawgenomics.pl od dostarczenia materiału kwalifikującego się do przeprowadzenia badania.
 6. Umowę uznaje się za zawartą, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Pacjent/ Opiekun/ osoba upoważniona przez Placówkę Medyczną/Lekarz prawidłowo wypełnił formularz zlecenia testu, dostępny dla testów na koronawirusa SARS‑CoV‑2 w zakładce https://warsawgenomics.pl/zlecam-test-sars, dla pozostałych badań na stronie https://warsawgenomics.pl/zlecam-test lub na stronie dedykowanej dla pracodawcy,
  2. W przypadku testów genetycznych innych niż test na koronawirusa SARS‑CoV‑2 Pacjent/Opiekun/osoba upoważniona przez Placówkę Medyczną /Lekarz wydrukował, podpisał i przesłał Warsaw Genomics formularz skierowania na badanie, który jest przesłany na podany w procesie rejestracyjnym adres email. W przypadku, gdy test genetyczny zleca Lekarz lub osoba upoważniona przez Placówkę Medyczną, konieczne jest podpisanie formularza także przez Pacjenta/Opiekuna,
  3. W przypadku badań płatnych przez Pacjenta, Pacjent/Opiekun dokonał płatności za Usługę, zgodnie z otrzymaną drogą elektroniczną fakturą profoma,
  4. Pobrany od Pacjenta materiał nadaje się z przyczyn technologicznych do przeprowadzenia badania.
  Niespełnienie któregokolwiek z powyższych punktów uniemożliwia zawarcie i wykonanie Umowy.
 7. Szczegóły wykonania badania znajdują się na stronie Serwisu w zakładce „Nasze testy”.
 8. Umowa zostaje wykonana z chwilą zawiadomienia Placówki Medycznej, Lekarza lub Pacjenta/Opiekuna o dostępności wyniku. Wynik badania zostanie przesłany Placówce Medycznej/Lekarzowi/Pacjentowi/Opiekunowi lub osobie przez niego wskazanej, w zależności od wyboru, w formie elektronicznej lub pocztą.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Pacjenta, Lekarza lub Placówki Medycznej związku z zastrzeżeniami co do funkcjonowania Serwisu bądź świadczonej za jego pośrednictwem Usługi powinna zostać przesłana do Warsaw Genomics w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia świadczenia usługi i określać:
  1. dane Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Medycznej, umożliwiające kontakt,
  2. zarzuty wraz z ich uzasadnieniem,
  3. ewentualnie żądany przez Pacjenta, Lekarza lub Placówkę Medyczną sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Reklamacje złożone w innej formie lub w innym terminie, niż określone w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Warsaw Genomics zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Warsaw Genomics przez podmioty, za które Warsaw Genomics nie ponosi odpowiedzialności, bądź które działają na jego rzecz jako podwykonawcy, Warsaw Genomics przesyła Pacjentowi Opiekunowi, Lekarzowi lub Placówce Medycznej, w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, a czas rozpatrzenia reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 4. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Pacjenta, zgłaszającego Lekarza lub Placówki Medycznej, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się do wymagań Regulaminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Pacjentowi/Opiekunowi, Lekarzowi lub Placówce Medycznej w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, a w przypadku zlecenia Testu - przed dostarczeniem do Warsaw Genomics wymazu lub przed oddaniem wymazu w dedykowanym punkcie pobrań lub odebraniem przesyłki z Testem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte, za zgodą Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Medycznej, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Warsaw Genomics zwróci Pacjentowi, Lekarzowi, Placówce Medycznej dokonaną płatność w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia odstąpienia od Umowy, przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeśli Usługa została zlecona na warunkach odpłatności.
 4. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługuje Pacjentowi/Opiekunowi/Lekarzowi lub Placówce Medycznej wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 5. Warsaw Genomics zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdyby zmiana obowiązujących przepisów lub ich interpretacji uniemożliwiła lub znacznie utrudniła prowadzenie działalności wynikającej z Regulaminu.

§8 ZWROTY

 1. Uczestnik/Opiekun mogą zwrócić do Warsaw Genomics zamówione w Serwisie i niewykorzystane Testy na koronawirusa SARS‑CoV‑2, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Testy mogą zostać zwrócone pod warunkiem, że nie zostały wykorzystane i znajdują się w nieuszkodzonym opakowaniu.
 3. W celu zwrotu testu i otrzymania zwrotu zapłaconej ceny należy odesłać niewykorzystany test, na własny koszt na adres:
  BPNT ‑ Warsaw Genomics
  ul. Żurawia 71 pok. 4.19
  15‑540 Białystok
  Zwracany test powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, w sposób zapobiegający jego uszkodzeniom w trakcie transportu.
 4. W przypadku, gdy materiał do wykonania badania został przekazany do laboratorium Warsaw Genomics zwrot testu i uiszczonej ceny za badanie nie jest możliwy

§9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.) oraz z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t. jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1386 z późn. zm.) oraz innych przepisów z zakresu ochrony intelektualnej.
 2. Niedozwolone jest utrwalanie, przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bez zgody Warsaw Genomics.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Warsaw Genomics powinny być przesłane listem poleconym na adres 01‑682 Warszawa, ul. Kiwerska 33A lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Medycznej na piśmie i przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny Pacjenta/Opiekuna, Lekarza lub Placówki Medycznej lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazanym podczas składania zamówienia na stronie www.warsawgenomics.pl
 3. Serwis oraz świadczona za jego pośrednictwem Usługa podlegają przepisom prawa polskiego.
 4. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.