Zespół Warsaw Genomics

dr hab. med. Anna Wójcicka

dr hab. med. Anna Wójcicka

Genetyk, menedżer innowacji. Autorka publikacji na temat nowotworów człowieka, nagradzana za swą pracę w Polsce i w Europie. Wierzy, że diagnostyka genetyczna jest jednym z najistotniejszych elementów zmieniających współczesną medycynę i podejście do pacjenta.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA). Zawsze chciała pracować w Polsce, by zmieniać rzeczywistość wokół siebie.

Wyróżniona tytułem Very Important Polish Innovator przez Fundację Godła Promocyjnego Teraz Polska, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Otrzymała tytuł Bizneswoman Roku 2017.

Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski

Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski

Lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk. Specjalizuje się w genetyce klinicznej. Jest gorącym orędownikiem szerokiego dostępu Polaków do badań genetycznych, umożliwiających wczesną diagnostykę nowotworów. Od lat prowadzi badania w zakresie dziedziczenia chorób i zastosowania technologii sekwencjonowania nowej generacji w medycynie.

Przez 10 lat pracował w USA w jednym z najlepszych na świecie zespołów naukowych badających dziedziczenie nowotworów. W tym czasie odkrył gen odpowiedzialny za dziedziczenie raka tarczycy, a opublikowane wyniki badania uplasowały się w rankingu Faculty1000 Medicine wśród 4% najlepszych raportów naukowych. Wrócił do Polski, aby swoje doświadczenie wykorzystać dla popularyzacji badań genetycznych w zakresie dziedziczenia nowotworów w naszym kraju.

Kieruje międzyuniwersyteckim zespołem lekarzy i naukowców Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

dr n. med. Monika Kolanowska

dr n. med. Monika Kolanowska

Diagnosta laboratoryjny. Specjalizuje się w technikach analiz genomowych. Od lat prowadzi badania naukowe w zakresie mechanizmów powstawania nowotworów. W swojej rozprawie doktorskiej opisała odkryty przez siebie nowy gen z klasy mikroRNA, powiązany z rakiem tarczycy.

Stopień magistra biologii uzyskała w 2006 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, następnie w 2015 roku otrzymała stopień doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prowadzenia i monitorowania badań klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbyła staż badawczy na Uniwersytecie w Ferrarze (2015). W latach 2008-09 dr Kolanowska była zatrudniona na stanowisku Asystenta Badań Klinicznych w Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., zaś w latach 2009-2011 w firmie Roche Polska.

Wykonawca grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kierownik projektu realizowanego w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki oraz współautorka kilku doniesień zjazdowych i publikacji naukowych.

dr n. med. Marta Kotlarek

dr n. med. Marta Kotlarek

Diagnosta laboratoryjny. Specjalizuje się w technikach analiz genomowych. Od kilku lat prowadzi badania nad możliwością wykorzystania mikroRNA jako terapii adjuwantowej w raku tarczycy. W swojej rozprawie doktorskiej opisała odkryty przez siebie mechanizm aktywowania komórek nowotworowych, umożliwiający ich zniszczenie przy pomocy 131-I.

Stopień magistra biologii uzyskała w 2011 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2018 (Studium Medycyny Molekularnej). Jest wykonawcą grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierownikiem grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Jest współautorką doniesień zjazdowych, zgłoszeń patentowych oraz szeregu publikacji naukowych.

dr n. med. Anna Kubiak-Dydo

dr n. med. Anna Kubiak-Dydo

Bioinformatyk i biolog, skutecznie łącząca biegłość w technikach laboratoryjnych z umiejętnością analizy danych biologicznych i medycznych. Odkryła 7 nowych genów z klasy mikroRNA, których zaburzenia mogą mieć związek z rozwojem i progresją raka wątrobowokomórkowego.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), gdzie uzyskała stopień magistra bioinformatyki oraz magistra biotechnologii. Stopień́ doktora nauk medycznych uzyskała w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2015). Jest wykonawcą grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i kierownikiem grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Odbyła staże badawcze w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu oraz na Åbo Akademi University, Finlandia. Jest współautorem kilku publikacji, doniesień zjazdowych oraz rozdziału w podręczniku.

dr n. med. Justyna Chlebowska

dr n. med. Justyna Chlebowska

Diagnosta laboratoryjny, specjalistka laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Specjalizuje się w hematoonkologii, w zakresie której opublikowała szereg prac naukowych.

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2009). Stopień́ doktora nauk medycznych uzyskała na I Wydziale Lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2015). Odbyła staż badawczy na University of Verona we Włoszech (2014).

Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i European Hematology Association.

dr n. med. Paweł Gaj

dr n. med. Paweł Gaj

Bioinformatyk. Specjalista analizy danych wielkoskalowych i genetyki populacyjnej, od lat bada markery genetyczne w chorobach nowotworowych (rak jelita grubego, rak prostaty) oraz chorobach neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera). Twórca szeregu algorytmów analizy danych, pozyskanych w trakcie sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Absolwent Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2005). Stopień́ doktora nauk medycznych uzyskał w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (2009). Odbył staże zagraniczne w Hiroshima University (w ramach stypendium przyznanego przez rząd Japonii; lata 2003-2004) oraz na University of Ferrara we Włoszech (2014, 2015). Podejmował liczne współprace naukowe z ośrodkami w Niemczech, Irlandii i Szwajcarii.

dr n. med. Michał Świerniak

dr n. med. Michał Świerniak

Bioinformatyk. Zajmuje się matematyczną i bioinformatyczną analizą danych biologicznych, jeden z pierwszych w Polsce specjalistów od przetwarzania danych wielkoskalowych, uzyskiwanych w metodzie sekwencjonowaniu nowej generacji. W swojej pracy doktorskiej opisał szereg nowych wariantów genów z klasy mikroRNA w raku tarczycy.

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej (2006), stopień́ doktora nauk medycznych uzyskał w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2012). Odbył staż badawczy na University of Ferrara we Włoszech (2014, 2015), a także podejmował liczne współprace naukowe z ośrodkami zagranicznymi (Hiszpania). Jest współautorem licznych prac z zakresu wykorzystania sekwencjonowania nowej generacji i analiz mikromacierzowych w profilowaniu nowotworów człowieka.

dr inż. Adam Kot

dr inż. Adam Kot

Zajmuje się analizą danych biologicznych, informatyzacją procedur ich pozyskiwania, kontrolą jakości oraz końcowym przetwarzaniem uzyskanych wyników. Nadzoruje bezpieczeństwo danych poufnych.

Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1992), stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii środowiska uzyskał w roku 2001 również na Politechnice Gdańskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w macierzystej uczelni, Instytucie Morskim a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Współautor licznych analiz z zakresu modelowania numerycznego zjawisk przyrodniczych (m.in. opracowania dla PERN "Przyjaźń", Grupy Lotos, Energa Gdańsk, Fosfory CIECH). W latach 2008-2016 menedżer w firmie Pipelife Polska S.A. (Wienerberger Group).

dr Julia Staręga-Rosłan

dr Julia Staręga-Rosłan

Biolog molekularny.

mgr Ewelina Użarowska

mgr Ewelina Użarowska

Biolog molekularny.

mgr inż. Marek Suchowirski

mgr inż. Marek Suchowirski

Informatyk, specjalista systemów bazodanowych.

dr n. med. Piotr Iwanowski

dr n. med. Piotr Iwanowski

Lekarz specjalista genetyki klinicznej. Praktykuje w zakresie onkogenetyki, a także diagnostyki genetycznej w pediatrii i genetycznej diagnostyki przedurodzeniowej. Obronił doktorat z genetyki klinicznej, poświęcony dysmorfologii jednego z zespołów genetycznych. Od lat działa też w dziedzinie rozwoju klinicznego nowych leków. Pasjonat języków obcych (włada biegle czterema).

Studia medyczne odbył na Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Uniwersytecie we Fryburgu (Niemcy); był stypendystą Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, we współpracy naukowej z Zakładem Genetyki Medycznej Uniwersytetu w Monachium. Ukończył także podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na studiach podyplomowych kilku polskich uczelni; autor i współautor publikacji z dziedziny genetyki klinicznej i rozwoju klinicznego leków.

Zainteresowany zagadnieniami prawa medycznego i bioetyki; kieruje stałą grupą roboczą ds. bioetyki w Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, jest też członkiem zarządu tego stowarzyszenia.

dr n. med. Paweł Szyld

dr n. med. Paweł Szyld

Lekarz specjalista genetyki klinicznej.

dr n. med. Natalia Braun-Walicka

dr n. med. Natalia Braun-Walicka

Lekarz specjalista genetyki klinicznej.

Monika Karwowska

Monika Karwowska

Kierownik Biura

Agnieszka Majewska

Agnieszka Majewska

Specjalistka ds. kontaktów z pacjentami